Go English

เกี่ยวกับเรา

EcoKohChang.com เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทุ่มเทให้กับการอนุรักษ์พลังงานและการดำเนินตามวิถีสีเขียว ภารกิจหลักของเราคือช่วยพัฒนาเกาช้างให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะทำหน้าที่เป็นชุมชนต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

EcoKohChang.com มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาเชิงปฏิบัติในส่วนปลีกย่อยที่คนในชุมชน หรือองค์กร และกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กสามรถนำไปปรับใช้เพื่อช่วยกันประหยัดพลังงาน ปกป้องสิ่งแวดล้อม และอนุรัษืทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าจุดมุ่งหมาย

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน วิธีการปฏิบัติตนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, โครงการ DIY, และการสร้างจิตสำนึกในเรื่องความขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ

2. ส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ และผู้คนที่อยู่อาศัยบนเกาะช้างให้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่ออนุรักษ์พลังงาน การรีไซเคิลของเสีย การนำเอาพลังงานทดแทนมาใช้ และสร้างเสริมชุมชนเกาะช้างให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. จัดกิจกรรมและโครงการเกาะช้าง ที่จะช่วยส่งเสริมวิถีสีเขียวในประเทศไทยและในพื้นที่เกาะช้างเอง

4. กระตุ้นเพื่อจุดประกาย ให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในเกาะช้างและคนไทยทั่วประเทศนำเอาวิธีปฏิบัติและผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้

5. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ และผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน  พลังงานทดแทน และวิถีสีเขียวในประเทศไทย โดยไม่คิดมูลค่า

0 Comments

Leave A Reply