Go English

โรงเรียนอีโคในประเทศไทย – มาร่วมกับเรา!

โปรแกรม Thailand Eco-School (โรงเรียนอีโค) เป็นโปรแกรมการอนุรักษ์ที่ริเริ่มโดย  EcoKohChang.org ที่จะช่วยให้โรงเรียนในประเทศไทยประหยัดพลลังงาน ประหยัดเงิน และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ โรงเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้คาดว่าจะประหยัดค่าไฟได้ถึง 30 % และลดปริมาณขยะได้อย่างรวดเร็ว

โรงเรียนมีความรับผิดชอบในการอบรมสั่งส่อนให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่มีความเฉลียวฉลาดและมีความรับผิดชอบ การอนุรักษ์พลังงาน การรีไซเคิล และการลดขยะจัดเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญ  โปรแกรมนี้จีงจัดเคล็ดลับความรู้เพื่อช่วยให้สำเร็จตรงตามเป้าหมาย

วิธีการประหยัดพลังงาน

1) ปิดไฟเมื่อห้องว่าง  ปิดเมื่อไม่ต้องการใช้  เปิดผ้าม่าน บานหน้าต่าง หรือที่บังแดด เพื่อให้ได้แสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟ

2) ใช้ โหมด SLEEP เมื่อไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ และปิดเครื่องเมื่อใช้งานเสร็จ

3) ปิดเครื่องพิมพ์ แสกนเนอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เมื่อไม่ใช้งาน

4) ซื้อหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟ  ส่วนใหญ่ที่เป็นที่นิยมก็เป็นพวก หลอดฮาโลเจน หลอด CFLs  และหลอด LEDs

5) เมื่อจะเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่แทนเครื่องเดิม ให้เลือกซื้อ Laptop แทนเครื่องแบบตั้งโต๊ะ

6) ทำป้ายหรือสัญลักษณ์ประหยัดพลังงานติดประกาศให้ทั่วโรงเรียน ป้ายเหล่านี้จะแสดงคำ “ปิด” พร้อมกับเครื่องหมายลูกศรชี้ลง  ติดป้ายในบริเวณที่มีหลอดไฟ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์  เป็นต้น

7) จัดตั้ง “หน่วยตรวจพลังงาน” ในโรงเรียนเพื่อสอดส่องตรวจตราว่าได้มีการทำตามคำแนะนำหรือไม่

8) ตรวจสอบผลการประหยัดพลังงานของโรงเรียนโดยเปรียบเทียบค่าไฟในเดือนนั้นกับเดือนก่อนหน้าเพื่อดูความแตกต่าง

ส่งภาพถ่ายกิจกรรมที่ทำในโรงเรียนของคุณมา  เราจะนำขึ้นหน้าเว็บไซต์ EcoKohChang.org

การลดปริมาณขยะ การนำมาใช้ใหม่/การรีไซเคิล ภายในโรงเรียน

การลด

1) ลดปริมาณการใช้กระดาษโดยการถ่ายเอกสารและพิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้านเท่าที่จะเป็นไปได้
2) ลดปริมาณการใช้กระดาษด้วยการใช้วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมลล์ & เว็บไซต์)  เมื่อติดต่อกับครอบครัวและสาธารณะ
3) ลดปริมาณขยะอาหารด้วยการเริ่มโปรแกรมการหมักเป็นปุ๋ย
4) จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ภายในห้องเรียนแบบเหมาซื้อ และซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นของรีไซเคิล

การนำกลับมาใช้ใหม่

1) นำเศษกระดาษที่แบ่งครึ่งใช้แล้วมารวบใส่ไว้ใน “กล่อง Re-use” สำหรับงานที่ไม่ต้องพิถีพิถันหรือทำงานศิลปะ
2) ระหว่างมื้อกลางวันให้ใช้ภาชนะแบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จำพวก เหยือก มีดและผ้าเช็ดปาก
3) คิดสร้างสรรค์นำอุปกรณ์เครื่องใช้ที่อาจต้องทิ้งหรือไม่ได้ใช้แล้วมาทำเป็นงานศิลปะหรืองานประดิษฐ์

การรีไซเคิล

1) นำกล่องกระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาใส่เศษกระดาษที่ใช้แล้วจากทั้งในสำนักงานและในห้องเรียน
2) ให้ใช้ภาชนะแบบรีไซเคิลให้ทั่วทั้งโรงเรียนเพื่อที่จะได้นำกระป๋องและภาชนะอื่นมารีไซเคิลได้
3) ตรวจสอบว่าในถังขยะรีไซเคิลในแต่ละวันมีแต่ขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้
4) ใหติดป้าย RRR (Reduce, Reuse, Recycle) ให้ทั่วบริเวณโรงเรียนเพื่อเตือนให้ครูนักเรียนและเจ้าหน้าที่ทำตามหลัก Reduce, Reuse, Recycle
5) จัดให้มีโปรแกรมที่นักเรียนจะนำเอาขยะรีไซเคิลจากที่บ้านมารวบรวมกันที่โรงเรียนนำส่งไปรีไซเคิล
ส่งภาพถ่ายหรือวีดิโอกิจกรรมของโรงเรียนมา เราจะนำขึ้นหน้าเว็บไซต์ EcoKohChang.org

ส่งภาพถ่ายกิจกรรมที่ทำในโรงเรียนของคุณมา  เราจะนำขึ้นหน้าเว็บไซต์ EcoKohChang.org

ดาวน์โหลดฟรี!!

Get free tracking charts for your school here: Thailand Eco-School Free Materials (สิ่งที่ฟรี).

Student project! Build an easy solar cooker: Solar Lookchin Cooker.

Download Free Poster #1: Turn Off the Lights (ปิดไฟ)

Download Free Poster #2: Turn Off the Lights (ปิดไฟ)

Download Free Poster #3: Turn Off the Computer (ปิดคอมพิวเตอร์)

0 Comments

Leave A Reply